Algemene voorwaarden

So Buzzy GCV

BE0502.544.528

In deze algemene voorwaarden worden de twee partijen hieronder genoemd ‘So Buzzy GCV’, het communicatiebureau en uitgever van de voorwaarden, en ‘Klant’, de klant van So Buzzy GCV of eindgebruiker van een So Buzzy GCV-dienst. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke factuur uitgaande van So Buzzy GCV en op elke overeenkomst die de Klant met So Buzzy GCV aangaat mits akkoordverklaring met een offerte.

Deze voorwaarden vervangen eventuele andersluidende voorwaarden van de Klant en prevaleren erop. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zouden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. De partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 1. Offertes

Alle offertes van So Buzzy GCV zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant wordt afgeleverd. De Klant staat ervoor in dat hij naar best vermogen alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft verstrekt. De Klant bezorgt So Buzzy GCV tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

De door So Buzzy GCV gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. So Buzzy GCV is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de Klant schriftelijk en binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders werd aangegeven of overeengekomen. So Buzzy GCV heeft het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na het aanvaarden hiervan door de Klant alsnog te herroepen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn steeds exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders schriftelijk werd aangegeven of overeengekomen.

Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is So Buzzy GCV er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij So Buzzy GCV anders aangeeft.

Bij mondelinge (of telefonische) wijzigingen in de opdracht door de Klant, zonder schriftelijke bevestiging, komt het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van Klant. Eventuele extra kosten, verbonden aan de door de Klant mondeling of schriftelijk doorgegeven wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht, zijn volledig ten laste van de Klant.

Artikel 2. Betalingen

Betalingen dienen te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen, op een door So Buzzy GCV aangegeven wijze en valuta. Facturen worden digitaal per e-mail verstuurd of wanneer de klant dit vraagt op papier via de gewone post.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Bij gebreke aan reactie na voormelde periode wordt de Klant geacht in te stemmen met de facturatie, en kan deze er niet meer op terugkomen.

Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 150,00 euro per factuur.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

So Buzzy GCV voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft So Buzzy GCV het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.

So Buzzy GCV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met de Klant zijn aangegaan.

So Buzzy GCV is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.

Wanneer werd overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan So Buzzy GCV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het onderzoek naar het bestaan van octrooi-, auteurs- en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Klant.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is So Buzzy GCV te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het eindproduct te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van So Buzzy GCV openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

So Buzzy GCV behartigt de belangen van de Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de Klant aan So Buzzy GCV voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de Klant verplicht de geldende honoreringsafspraken met de So Buzzy GCV na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

Artikel 5. Wijziging van de opdracht

De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt So Buzzy GCV de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt zij dit als een aanvullende opdracht aan de Klant in rekening. So Buzzy GCV mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Klant in rekening brengen.

Artikel 6. Verbreking van de overeenkomst

Als de Klant een verplichting zoals opgenomen in de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt, heeft So Buzzy GCV het recht alle tussen de Klant en So Buzzy GCV gesloten overeenkomsten op te schorten tot zolang de Klant aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken wegens wanprestatie, zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie van de Klant.

In voorkomend geval is de Klant van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 150,00 euro per factuur.

In geval van vereffening, faillissement, staking van betaling of onder toepassing van de wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen van de Klant is So Buzzy GCV gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen, alsook de overeenkomst te schorsen en/of te beëindigen tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen.

Als de Klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, heeft de Klant in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte. Bij beëindiging van de overeenkomst door de Klant is deze eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 100,00 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van So Buzzy GCV om de werkelijk (hogere) schade te verhalen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

So Buzzy GCV is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel, etc.

So Buzzy GCV zal enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de So Buzzy GCV gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen.

Artikel 8. Klachten en vorderingen

Klachten met betrekking tot de door So Buzzy GCV verleende diensten dienen door de Klant binnen de 8 dagen na ontdekking aangetekend te worden gemeld aan So Buzzy GCV, bij gebreke waaraan de klacht als onbestaande zal worden beschouwd.

Alle vorderingen van de Klant ten opzichte van So Buzzy GCV, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf het ontstaan van het feit dat aanleiding geeft tot het indienen van een klacht, en desgevallend oorzaak is van een vordering van de Klant tegen So Buzzy GCV. Deze termijn kan niet worden geschorst en kan enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie.

Zelfs in geval van zware fout is de eventuele gehoudenheid van So Buzzy GCV tot schadevergoeding beperkt tot het tijdens de laatste 6 maanden van de samenwerking door So Buzzy GCV gefactureerde bedrag.

Artikel 9. Privacy en persoonsverwerking

So Buzzy GCV kan persoonsgegevens van de Klant gebruiken om de Klant te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten van So Buzzy GCV, evenementen gerelateerd aan de werking van So Buzzy GCV, evenementen van partners van So Buzzy GCV, job-gerelateerde informatie en vacatures, de werking en dienstverlening van So Buzzy GCV en/of haar partners, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten, et cetera. De gegevens van de Klant kunnen worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden.

Deze persoonsgegevens van de Klant kunnen door So Buzzy GCV gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat So Buzzy GCV toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten en statistieken. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij zulks laten weten via info@sobuzzy.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

So Buzzy GCV behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Klant heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. So Buzzy GCV verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van Klant gevolg te geven. De Klant kan So Buzzy GCV hiertoe een schriftelijk verzoek richten per post of per e-mail.

De Klant heeft het recht, wanneer hij zijn identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek. De Klant kan altijd foutieve of onvolledige gegevens verbeteren via post of via e-mail.

Artikel 10. Geschillenbeslechting

Op elke overeenkomst tussen So Buzzy GCV en de Klant is het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen inzake deze overeenkomst.

So Buzzy GCV
Van Frachenlaan 3
1820 Steenokkerzeel
BTW BE0502.544.528
IBAN BE08 7512 0630 6613