Algemene voorwaarden

So Buzzy BV

BE0502.544.528

In deze algemene voorwaarden worden de twee partijen hieronder genoemd ‘So Buzzy BV’, het communicatiebureau en uitgever van de voorwaarden, en ‘Klant’, de klant van So Buzzy BV of eindgebruiker van een So Buzzy BV-dienst. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke factuur uitgaande van So Buzzy BV en op elke overeenkomst die de Klant met So Buzzy BV aangaat mits akkoordverklaring met een offerte.

Deze voorwaarden vervangen eventuele andersluidende voorwaarden van de Klant en prevaleren erop. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zouden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. De partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 1. Offertes

Alle offertes van So Buzzy BV zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant wordt afgeleverd. De Klant staat ervoor in dat hij naar best vermogen alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft verstrekt. De Klant bezorgt So Buzzy BV tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

De door So Buzzy BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. So Buzzy BV is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de Klant schriftelijk en binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders werd aangegeven of overeengekomen. So Buzzy BV heeft het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na het aanvaarden hiervan door de Klant alsnog te herroepen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn steeds exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders schriftelijk werd aangegeven of overeengekomen.

Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is So Buzzy BV er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij So Buzzy BV anders aangeeft.

Bij mondelinge (of telefonische) wijzigingen in de opdracht door de Klant, zonder schriftelijke bevestiging, komt het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van Klant. Eventuele extra kosten, verbonden aan de door de Klant mondeling of schriftelijk doorgegeven wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht, zijn volledig ten laste van de Klant.

Indien So Buzzy BV voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, LinkedIn, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5% (en forfaitair €25 voor kosten tot €1000), aan de Klant in rekening worden gebracht. So Buzzy BV is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

Artikel 2. Betalingen

Betalingen dienen te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen, op een door So Buzzy BV aangegeven wijze en valuta. Facturen worden digitaal per e-mail verstuurd of wanneer de klant dit vraagt op papier via de gewone post.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Bij gebrek aan reactie na voormelde periode wordt de Klant geacht in te stemmen met de facturatie, en kan deze er niet meer op terugkomen.

Bij gebrek aan tijdige betaling zal een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien opnieuw niet wordt betaald binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt:

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

So Buzzy BV voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft So Buzzy BV het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.

So Buzzy BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met de Klant zijn aangegaan.

So Buzzy BV is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.

Wanneer werd overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan So Buzzy BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het onderzoek naar het bestaan van octrooi-, auteurs- en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Klant.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is So Buzzy BV ten allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het eindproduct te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van So Buzzy BV openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

So Buzzy BV behartigt de belangen van de Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de Klant aan So Buzzy BV voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de Klant verplicht de geldende honoreringsafspraken met de So Buzzy BV na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

Artikel 5. Wijziging van de opdracht

De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt So Buzzy BV de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt zij dit als een aanvullende opdracht aan de Klant in rekening. So Buzzy BV mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Klant in rekening brengen.

Artikel 6. Verbreking van de overeenkomst

Als de Klant een verplichting zoals opgenomen in de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt, heeft So Buzzy BV het recht alle tussen de Klant en So Buzzy BV gesloten overeenkomsten op te schorten tot zolang de Klant aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken wegens wanprestatie, zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie van de Klant.

In voorkomend geval is de Klant van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 150,00 euro per factuur.

In geval van vereffening, faillissement, staking van betaling of onder toepassing van de wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen van de Klant is So Buzzy BV gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen, alsook de overeenkomst te schorsen en/of te beëindigen tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen.

Als de Klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, heeft de Klant in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte. Bij beëindiging van de overeenkomst door de Klant is deze eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 100,00 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van So Buzzy BV om de werkelijk (hogere) schade te verhalen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

So Buzzy BV is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel, etc.

So Buzzy BV zal enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de So Buzzy BV gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen.

Artikel 8. Klachten en vorderingen

Klachten met betrekking tot de door So Buzzy BV verleende diensten dienen door de Klant binnen de 8 dagen na ontdekking aangetekend te worden gemeld aan So Buzzy BV, bij gebrek waaraan de klacht als onbestaande zal worden beschouwd.

Alle vorderingen van de Klant ten opzichte van So Buzzy BV, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf het ontstaan van het feit dat aanleiding geeft tot het indienen van een klacht, en desgevallend oorzaak is van een vordering van de Klant tegen So Buzzy BV. Deze termijn kan niet worden geschorst en kan enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie.

Zelfs in geval van zware fout is de eventuele gehoudenheid van So Buzzy BV tot schadevergoeding beperkt tot het tijdens de laatste 6 maanden van de samenwerking door So Buzzy BV gefactureerde bedrag.

Artikel 9. Privacy en persoonsverwerking

So Buzzy BV kan persoonsgegevens van de Klant gebruiken om de Klant te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten van So Buzzy BV, evenementen gerelateerd aan de werking van So Buzzy BV, evenementen van partners van So Buzzy BV, job-gerelateerde informatie en vacatures, de werking en dienstverlening van So Buzzy BV en/of haar partners, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten, et cetera. De gegevens van de Klant kunnen worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden.

Deze persoonsgegevens van de Klant kunnen door So Buzzy BV gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat So Buzzy BV toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten en statistieken. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dit laten weten via info@sobuzzy.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

So Buzzy BV behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Klant heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. So Buzzy BV verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van Klant gevolg te geven. De Klant kan So Buzzy BV hiertoe een schriftelijk verzoek richten per post of per e-mail.

De Klant heeft het recht, wanneer hij zijn identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek. De Klant kan altijd foutieve of onvolledige gegevens verbeteren via post of via e-mail.

Artikel 10. Geschillenbeslechting

Op elke overeenkomst tussen So Buzzy BV en de Klant is het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen inzake deze overeenkomst.

So Buzzy BV

Maatschappelijke zetel

Vondelweg 30

3118 Werchter

 

Kantoor

Stationsstraat 185 bus 0102

3110 Rotselaar

 

BTW BE0502.544.528

IBAN BE08 7512 0630 6613